fbpx

Zpracování osobních údajů

1. Co je toto za dokument?

Tento dokument Zásady zpracování osobních údajů slouží jako informační dokumentace dle čl. 13 GDPR o zpracování osobních údajů v souvislosti s užíváním služby Contesaur a návštěvou stránek Contesaur.com.

2. Kdo jsme?

Jsme společnost Pretty Much Nomads s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná pod sp. zn. C 330591, vedenou u Městského soudu v Praze, IČO 090 83 863 a poskytujeme službu Contesaur.

V souvislosti s tím jsme tak správcem Vašich osobních údajů.

3. Co v tomto dokumentu naleznete?

S ohledem na to, že jsme správcem osobních údajů, naleznete v tomto dokumentu informace o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, po jakou dobu a za jakými účely.

Vedle toho se v tomto dokumentu dozvíte informace, které se týkají používání cookies na našich webových stránkách.

4. Co jsou to osobní údaje?

Osobní údaje jsou veškeré informace o určené či určitelné osobě. Zjednodušeně řečeno se jedná o informace, které nám sdělíte při vyplňování formulářů či používání naší služby.

Jedná se například o následující kategorie:

Kategorie Příklad
Identifikační údaje Např. jméno, příjmení, titul, přezdívka…
Adresní údaje Např. název obce, ulice, číslo popisné či evidenční číslo, PSČ.
Kontaktní údaje Např. e-mail, telefonní číslo, přezdívka na sociálních sítích.
Platební údaje Např. fakturační údaje či číslo účtu.
Informace o používání služby Např. logy a aktivita v rámci služby.
Obsah komunikace Např. obsah naší komunikace či Vašich zpráv.

5. Co nás opravňuje k tomu Vaše osobní údaje zpracovávat?

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s GDPR. Dle čl. 6 GDPR můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze v případě, že:

 • nám k tomu dáte svůj svobodný a vždy odvolatelný souhlas;
 • nám dané zpracování ukládá zákon a zpracování probíhá v rámci plnění naši zákonné povinnosti;
 • nám dané zpracování ukládá smlouva, kterou spolu uzavřeme či v případě, že se k takovému uzavření schyluje;
 • nám svědčí oprávněný zájem Vaše osobní údaje zpracovávat a takový oprávněný zájem má přednost Vašimi právy na soukromí.

To, na základě čeho zpracováváme Vaše osobní údaje v konkrétním případě, naleznete níže.

6. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případě registrace a používání služby?

V případě, že chcete využívat naši službu Contesaur, je nutné, abychom spolu uzavřeli smlouvu, v rámci které Vám následně zřídíme uživatelský účet. Níže uváděné údaje tak vycházejí z potřeby uzavření smlouvy, přičemž bez jejich uvedení nejsme schopni Vám naši službu poskytnout.

V takovém případě zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

Účel Rozsah Právní titul Doba zpracování
Uzavření a plnění smlouvy o poskytování služeb, včetně související komunikace a vytvoření uživatelského účtu Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Adresní údaje, Platební údaje, Informace o používání služby Nezbytnost pro splnění smlouvy (popřípadě oprávněný zájem správce v případě že zastupujete právnickou osobou) Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení (základní údaje o smluvních vztahu po dobu 10 let)
Oslovování prostřednictvím e-mailu a telefonu ohledně nabídek produktů a služeb, které jsou obdobné zakoupeným produktům a službám Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Informace o zakoupených službách a produktech Tzv. zákaznická výjimka Po dobu trvání smlouvy a následně 3 roky po jejím ukončení
Analýza používání služby za účelem vylepšování aplikace Informace o používání aplikace Oprávněný zájem Po dobu trvání smlouvy a 3 roky po jejím ukončení.

Je Vašim svobodným rozhodnutím, jestli nám výše uvedené osobní údaje svěříte. Pravdou však je, že bez nich s Vámi nedokážeme uzavřít smlouvu a poskytovat Vám naši služby. 

Pro fungování naší služby je však důležité zpracovávat určitá statistická data o tom, jak naši klienti naši službu používají. Bez toho bychom nebyly schopni odhalovat problémy či poskytovat servis. Proto při používání naší služby zpracováváme Vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v co nejvíce odosobněném sběru informací o užívání služby, a to ve formě statistických přehledů, heatmap apod., které nám umožňují vylepšovat naši službu tak, aby byla co nejlepší. Pokud byste měli dojem, že ve Vašem případě má před naším oprávněným zájmem přednost Vaše právo na ochranu soukromí, máte právo podat proti tomuto zpracování námitku.

Moc rádi s Vámi taktéž zůstaneme v kontaktu a sem tam Vám zašleme informace o novinkách v rámci naší služby. K tomu nás opravňuje tzv. zákaznická výjimka podle § 480/2004 Sb., zákona o některých službách, kterou můžete vyloučit v rámci checkboxu při registraci či v každém sdělení pomocí odhlašovacího odkazu.


7. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případě newsletteru?

Jsme rádi, když  s Vámi můžeme zůstat v kontaktu a zasílat Vám naše novinky, pozvánky na akce a další informace, které si myslíme, že by se Vám mohly líbit.  Proto pokud nám s tím dáte Váš souhlas, zpracováváme Vaše osobní údaje následovně:

 

ÚčelRozsahPrávní titulDoba zpracování
Zasílání nabídek, newsletterů, a dalších informací správce, včetně nabídek třetích stran a to upravených na míru dle toho, co by se Vám mohlo líbitIdentifikační údaje, Kontaktní údaje, Informace o používání službySouhlasDo odvolání souhlasu

Veškeré zpracování je z Vaší strany naprosto dobrovolné, nemáte žádnou povinnost nám souhlas udělovat a naopak máte maximální právo každý souhlas kdykoliv odvolat, a to postupem uvedeným níže.

8. Jak zpracováváme Vaše osobní údaje v případě kontaktního formuláře?

Pokud s námi naopak chcete komunikovat Vy, budeme jedině rádi. V takových případech zpracováváme Vaše osobní údaje za následujícími účely:

 

ÚčelRozsahPrávní titulDoba zpracování
Zodpovězení dotazu a související komunikaceIdentifikační údaje, Kontaktní údaje, Obsah komunikaceOprávněný zájemPo dobu trvání naší komunikace, ne však déle, než 1 rok od jejího ukončení

Uvedení výše uvedených údajů není z Vaší strany povinné, nicméně bez nich nejsme schopni s Vámi komunikovat. Zodpovězení Vašeho dotazu je tak v našem oprávněném zájmu. Pokud byste měli pocit, že v rámci Vašeho případu překračujeme náš oprávněný zájem, máte možnost proti tomuto zpracování podat námitku postupem uvedeným níže.

9. Komu osobní údaje zpřístupňujeme?

Vaše osobní údaje zpřístupňujeme třetím osobám pouze v případě, že nám to ukládá zákon, nebo k tomu dochází na základě zpracovatelské smlouvy. Níže uvádíme kategorii příjemců, přičemž vždy Vám velmi rádi dáme konkrétní informaci o konkrétních příjemcích:

Příjemce Účel zpřístupnění
Poskytovatel cloudového úložiště S ohledem na fungování naší služby využíváme služeb třetí osoby, u které jsou data v zabezpečené podobě uložena
Poskytovatel e-mailingového nástroje Pro rozesílku e-mailů používáme služeb třetí strany

10. Jaké máte práva spojená se zpracováním osobních údajů?

S ohledem na skutečnost, že zpracováváme Vaše osobní údaje, máte vůči nám různá práva, o jejichž obsahu, podmínkách uplatnění a omezení bychom Vás chtěli informovat.

10.1. Právo na přístup

Prakticky kdokoliv má právo nás oslovit a získat od nás potvrzení, zda zpracováváme či nezpracováváme jeho  osobní údaje. Nadto máte kdykoliv právo požádat nás o bližší informace o zpracování Vašich osobních údajů, jako jsou účely zpracování, kategorie dotčených údajů, příjemci, doba zpracování, Vaše práva apod.

Stejně tak máte právo od nás získat kopii veškerých osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Jediný důvod, proč bychom Vám neměli vyhovět je situace, kdy by se to nepříznivě dotklo práv a svobod jiných osob, resp. subjektů údajů.

10.2. Právo na opravu

Pokud byste zjistili, že zpracováváme Vaše osobní údaje nepřesně (např. máme starou adresu, kontaktní údaje apod.), máte vždy právo nás požádat o to, abychom nepřesné údaje opravili, popřípadě doplnili na základě Vašeho dodatečného prohlášení.

10.3. Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po námi určenou dobu a poté je ihned mažeme. Vedle toho máte však právo nám napsat, abychom Vaše osobní údaje vymazali v případě, že nastane jeden z těchto důvodů

 • osobní údaje již nejsou pro dané účely výše potřeba;
 • odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a my vyhodnotíme, že tento oprávněný zájem nepřevažuje nad Vašimi právy (v případě marketingových účelů na základě oprávněného zájmu tyto údaje vymažeme ihned);
 • zpracování bylo protiprávní;
 • výmaz nám ukládá právo České republiky či právo EU.

Ne ve všech případech Vám však můžeme vyhovět. Někdy existují důvody, pro které bychom si měli Vaše osobní údaje ponechat v případě, kdy je to nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 • pro splnění zákonné povinnosti;
 • z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely;
 • pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
10.4. Právo na omezení zpracování

Pakliže nás o to požádáme, přestaneme zpracovávat Vaše osobní údaje, resp. je ponecháme uložené, ale jinak je zpracovat nebudeme. Tomuto právu se říká „právo na omezení zpracování“ a můžete ho využít pouze v následujících případech, kdy
 
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou ke ověření jejich přesnosti;
 • zpracování je protiprávní, odmítnete výmaz osobních údajů a budete vyžadovat omezení jejich použití;
 • již osobní údaje nebudeme potřebovat pro účely zpracování, ale vy po nás budete požadovat jejich uchování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitku proti oprávněnému zájmu a to až do doby posouzení její oprávněnosti.

10.5. Právo na přenositelnost

V případě, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně a zpracování je založeno na souhlasu nebo nezbytnosti pro splnění smlouvy, máte právo na tzv. přenositelnost. Právo na přenositelnost Vám zaručuje, že údaje, které jste nám poskytli, Vám předáme v běžně používaném a strojově čitelném formátu, popř. tato data předáme jinému správci, kterého nám označíte.

10.6. Právo na námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu

V případě, kdy zpracováváme Vaše osobní údaje na základě oprávněného zájmu, máte právo podat proti tomuto zpracování odůvodněnou námitku. V případě zpracování pro účely přímého marketingu, nemusíte žádost odůvodňovat a my v souladu s GDPR ihned přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat. 

Tak je tomu například v případě, kdy Vám zasíláme obchodní sdělení o obdobných produktech či službách, které jste u nás nakoupili, tedy na základě tzv. zákaznické výjimky. Pokud si toto nepřejete, dejte nám vědět na náš e-mail, popřípadě nám tuto informaci sdělte na příslušném místě při registraci či objednávce a my tak nebudeme činit, popřípadě s tím přestaneme. Stejně tak můžete v rámci našich obchodních sdělení použít odkaz pro odhlášení, který je uveden na konci e-mailu.

V ostatních případech máme právo Vaši námitku přezkoumat a posoudit, zda Vaše práva mají přednost před naším oprávněným zájmem.

10.7. Právo na odvolání souhlasu

Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme na základě souhlasu, máte samozřejmě právo souhlas kdykoliv odmítnout a vzít zpět. V takovém případě již nebudeme pokračovat s dalším zpracováním a pokud nám zákon v tom nebude bránit, tak Vaše osobní údaje smažeme.

Pokud však budeme zpracovávat Vaše osobní údaje i na základě jiného právního titulu, nemáme povinnost (někdy ani nesmíme) dané osobní údaje smazat.

10.8. Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte pochopitelně právo obrátit se se stížností k dozorovému úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

11. Jak můžete uplatnit výše uvedená práva?

Pakliže byste chtěli uplatňovat svoje práva, napište nám prosím na e-mail [doplnit] popřípadě nastavení ve Vašem uživatelském účtu, pakliže to pro dané právo umožňuje.

12. Používáme v rámci zpracování osobních údajů automatizované individuální rozhodování?

Nikoliv.

13. Jaké používáme Cookies?

Na našich stránkách www.contesaur.com používáme cookies (krátké textové soubory), které nám pomáhají zlepšovat naši službu. Veškerý soupis včetně bližších informací o používaných cookies naleznete v tzv. cookies liště, která se Vám objeví při návštěvě našich stránek.

Svůj souhlas s ukládáním cookies můžete kdykoliv v této liště změnit, a to kliknutím na minimalizovanou ikonu cookies lišty.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Technologická inkubace.

Copyright © 2023 Pretty Much Nomads