fbpx

Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument slouží jako všeobecné obchodní podmínky služby Contesaur a upravuje právní vztahy mezi Objednatelem a Poskytovatelem, které v souvislosti s touto službou vznikají.

1.2. Nedílnou součástí VOP jsou Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou dostupné pod URL www.contesaur.cz/zpracovani-osobnich-udaju/.

2. Definice

2.1. Pro účely těchto VOP se používají následující definice:

        2.1.1. Ceníkem se rozumí ceník uvedený na stránkách www.contesaur.cz/cenik/, který upravuje jednotlivé ceny za každý Plán a Společnost, popřípadě příloha Smlouvy, pakliže si ji Smluvní strany výslovně sjednají. 

        2.1.2. Objednatelem se rozumí fyzická osoba podnikající či právnická osoba, která uzavřela s Poskytovatelem Smlouvu. Pro vyloučení pochybností platí, že Služba není poskytována spotřebitelům.

        2.1.3. Plánem se rozumí tarif a konkrétní podmínky, za jakých Objednatel čerpá Službu. Plány jsou uvedeny na internetových stránkách Poskytovatele na stránce www.contesaur.cz/cenik/.

        2.1.4. Poskytovatelem se rozumí společnost Pretty Much Nomads s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10, společnost zapsaná pod sp. zn. C 330591, vedenou u Městského soudu v Praze, IČO 090 83 863.

        2.1.5. Službou se rozumí služba Contesaur, která slouží pro strategické plánování a realizaci marketingového obsahu, včetně tvorby statistik a přehledů. Přehled funkcionalit je uvedený na stránce www.contesaur.cz/prehled-funkci/.

        2.1.6. Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování Služeb, jež je uzavřena postupem uvedeným v čl. 3 Smlouvy.

        2.1.7. Smluvními stranami se rozumí Poskytovatel a Objednatel.

        2.1.8. Společností se rozumí jednotka prostředí ve Službě, které odpovídá souhrnu marketingových kanálů vůči jednomu subjektu, entitě, projektu či brandu.

        2.1.9. Uživatelem se rozumí fyzická osoba, která je Objednatelem, zastupuje Objednatele či je Objednatelem určena k obsluhování Služby prostřednictvím Uživatelského účtu, popřípadě jiná osoba, která s Objednatelem spolupracuje.

        2.1.10. Uživatelským účtem se rozumí interaktivní rozhraní Služby, prostřednictvím které Uživatel Službu obsluhuje.

        2.1.11. VOP se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky služby Contesaur, jež jsou nedílnou součástí Smlouvy.

3. Uzavření smlouvy

3.1. Služba je poskytována na základě Smlouvy, která je uzavřena mezi Poskytovatelem a Objednatelem, a to prostřednictvím:

        3.1.1. e-mailu;

        3.1.2. registračního formuláře na stránkách Poskytovatele v rámci zřízení Uživatelského účtu;

        3.1.3. objednávkového formuláře, v rámci vytváření Společnosti;

a jež je tvořena těmito VOP.

3.2. V rámci objednávkového procesu, resp. sjednávání Smlouvy Objednatel zvolí:

        3.2.1. v rámci jakého Plánu bude Smlouvu čerpat, přičemž bližší informace o funkcionalitách a rozdílech mezi jednotlivými Plány jsou uvedeny na stránkách Poskytovatele;

        3.2.2. na jaké období se Smlouva uzavírá s ohledem na frekvenci plateb ceny za Službu.

3.3. Pro vyloučení pochybností platí, že Poskytovatel není povinen Smlouvu uzavřít, přičemž Smlouva je uzavřena okamžikem doručení potvrzení o registraci ze strany Poskytovatele. Smluvní strany zároveň vylučují modifikované přijetí nabídky k uzavření Smlouvy a závaznost a platnost jiných obchodních podmínek než těchto VOP.

3.4. Smluvní strany mohou uzavřít Smlouvu i jiným způsobem, než který je uvedený v odst. 3.1 Podmínek, ze kterého vyplývá dohoda o obsahu Smlouvy a jehož budou tyto VOP přílohou.

4. Bližší informace o službě

4.1. Po vytvoření registrace a zřízení Uživatelského účtu je Objednatel oprávněn vytvořit Společnost či připojit se ke stávající Společnosti, kterou vytvořil jiný Uživatel. Samotné zřízení a užívání Uživatelského účtu je bezplatné.

4.2. Objednatel je oprávněn vytvořit Společnost, přičemž po vytvoření první Společnosti tuto může užívat v rámci Trial Verze. Po skončení Trial verze Objednatel zvolí Plán a po zaplacení ceny se to považuje Smlouva týkající se dané Společnosti za uzavřenou.

4.3. V rámci užívání Služby, jmenovitě v rámci jím založené Společnosti, může Objednatel přidělovat Uživatelům různé role. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za důsledky chybného či neuváženého udělení role jakémukoliv Uživateli.

4.4. Služba je poskytována ve stavu, v jakém je („as is“), přičemž Objednavatel bere na vědomí, že Poskytovatel negarantuje dostupnost Služby ani její plnou funkčnost po celou dobu trvání Smlouvy.

4.5. Software, který je nedílnou součástí Služby, je poskytován v režimu Software as Service („SaaS“), přičemž platí, že:

        4.5.1. takový software je provozován a spouštěn na infrastruktuře Poskytovatele, přičemž Objednateli se nezpřístupňuje spustitelná kopie softwaru;

        4.5.2. Objednateli není poskytována žádná licence k softwaru.

5. Trial verze

5.1. Po dobu 7 dní od vytvoření první Společnosti čerpá Objednatel Službu v režimu Trial verze, a to za podmínek uvedených v tomto čl. 5 VOP. Služba v režimu Trial Verze je poskytována pro účely vyzkoušení funkcionalit Služby, přičemž Poskytovatel negarantuje funkčnost či dostupnost Služby v režimu Trial Verze.

5.2. Trial verze končí uplynutím času či úhradou ceny za zvolený Plán.

5.3. Objednatel bere na vědomí, že opětovné registrace Uživatele pod jiným e-mailem či jakékoliv jiné zneužívání Trial verze se považuje za podstatné porušení těchto VOP a Smlouvy.

6. Uživatelský účet

6.1. Objednatel je oprávněn užívat Službu prostřednictvím Uživatelského účtu, který si pro tento účel vytvoří, popřípadě umožní třetím osobám, jež s Objednatelem spolupracují, vytvořit. Pro vyloučení pochybností platí, že akce provedené Uživatelem v rámci jím spravované Společnosti se pro účely VOP považují za akce provedené Objednatelem, přičemž Objednatel se zavazuje zajistit, že všichni jeho Uživatelé budou vázání povinnostmi dle těchto VOP.

6.2. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě prodlení Objednatele s jakoukoliv pohledávkou dle těchto VOP či Smlouvy je Poskytovatel oprávněn Uživatelský účet omezit. Totéž platí pro situace, kdy Uživatel poruší podmínky v těchto VOP. V případě závažného porušení podmínek těchto VOP, které lze považovat za podstatné porušení Smlouvy či pokud takové jednání způsobí Poskytovateli škodu, si Poskytovatel vyhrazuje právo Uživatelský účet bez náhrady zrušit a smazat.

6.3. Uživatel se zavazuje chránit přístupové údaje proti kompromitaci a zavazuje se je nesdělovat žádné třetí osobě.

7. Povinnosti uživatele

7.1. Objednatel se zavazuje nepoužívat Službu způsobem, který by byl v rozporu s těmito VOP, zákonem či oprávněnými zájmy Poskytovatele. Objednatel se zejména zavazuje, že nebude:

        7.1.1. používat Uživatelské rozhraní prostřednictvím robotů, automatizovaných požadavků nebo jiným způsobem, než běžnou lidskou obsluhou;

        7.1.2. používat Službu k nahrávání protiprávního obsahu, včetně nahrávání či přenosu pohoršujících, urážlivých, diskriminačních či rasovou nenávist podporujících materiálů;

        7.1.3. narušovat či jakkoliv obcházet bezpečnostní opatření či zabezpečení Služby;

        7.1.4. využívat Službu k protiprávnímu jednání, a to včetně páchání a účasti na trestném činu, či porušování práv k duševnímu vlastnictví;

        7.1.5. využívat Službu k nahrávání či přenosu počítačových virů nebo jiných druhů škodlivého kódu, který může ohrozit fungování systémů Poskytovatele, třetích osob, dalších webových služeb či počítačů a počítačové sítě;

7.2. Pro vyloučení pochybností platí, že za všechna jednání Uživatele je odpovědný Objednatel tak, jako by předmětná jednání činil sám.

8. Cena a platební podmínky

8.1. Cena za užívání Služby je stanovena jako cena za jednu Společnost založenou Objednatelem, přičemž konkrétní cena se stanovuje na základě Ceníku a zvoleného období Objednatelem. Pro vyloučení pochybností platí, že cena za každou Společnost založenou Objednatelem se hradí zvlášť.

8.2. Cena za Společnost se hradí při jejím založení, přičemž do okamžiku připsání ceny na účet Poskytovatele není Poskytovatel povinen příslušnou Společnost zprovoznit. Na konci období bude mít Objednatel možnost prodloužit Smlouvu týkající se dané Společnosti na další jím zvolené období, přičemž po zaplacení příslušné ceny dojde ke zprovoznění Služby na další období.

8.3. Pokud není stanoveno jinak, jsou veškeré ceny uvedeny bez DPH, které k nim bude připočteno v zákonné výši.

8.4. Cena za Službu bude hrazena bezhotovostně, a to prostřednictvím:

        8.4.1. online platební či kreditní karty;

        8.4.2. opakovaných plateb na základě automatického strhávání z platební či kreditní karty, přičemž v takovém případě Objednatel uděluje časově neomezený souhlas s tím, aby byla provozovatelem příslušeného platebního portálu provedena automatická úhrada sjednaných částek v příslušeném intervalu dle sjednaného Plánu bez potřeby osobní autorizace platby za strany Objednatele;

        8.4.3. rychlým bankovním převodem.

8.5. Pro vyloučení pochybností se Smluvní strany dohodly, že cena za Službu bude přepočtena v závislosti na souhrnném inflačním koeficientu (index spotřebitelských cen) stanoveným Českým statistickým úřadem pro uplynulý kalendářní rok. Inflační navýšení ceny dle první věty tohoto odstavce provede Poskytovatel v závislosti na vyhlášení uvedené výše inflace. Poskytovatel toto navýšení oznámí postupem uvedeným v této smlouvě Objednateli a zúčtuje v nejbližším termínu platby ceny.

9. Mlčenlivost a zpracování osobních údajů

9.1. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o veškerých informacích, které se při plnění Smlouvy dozví, zejména se zavazují nesdělovat tyto údaje třetím osobám, pakliže to není důležité pro splnění povinností dle těchto VOP a Smlouvy.

9.2. V případě, že v rámci Služby bude docházet ke zpracování osobních údajů ze strany Poskytovatele, uplatní se Podmínky zpracování osobních údajů, které jsou dostupné pod odkazem zde: www.contesaur.cz/zpracovani-osobnich-udaju.

10. Vyloučení odpovědnosti

10.1. Smluvní strany se dohodly, že v maximální možné míře vylučují svoji odpovědnost za újmu, která v souvislosti se Smlouvou vznikne druhé Smluvní straně. 

10.2. Ustanovení odst. 10.1 VOP se nevztahuje na případy úmyslně způsobené újmy. V takovém případě si sjednávají Smluvní strany povinnost uhradit případnou újmu maximálně do výše přijatého plnění ze strany Poskytovatele od Objednatele za posledních 12 měsíců předcházejících škodné události. 

11. Trvání smlouvy

11.1. Smlouva, v rámci které vytváří Objednatel Společnost, se uzavírá na dobu určitou, a to vždy na období, které Objednatel zvolil v rámci Smlouvy ve vztahu ke konkrétní Společnosti.

11.2. Smlouva týkající se zřízení Uživatelského účtu bez vytvořené Společnosti se uzavírá na dobu neurčitou. Pro vyloučení pochybností platí, že v případě dlouhodobě neaktivního Uživatelského účtu má Poskytovatel právo po vyzvání Uživatele takový účet smazat, čímž se považuje taková Smlouva za ukončenou.

12. Automatická prodloužení smlouvy týkající se společnosti

12.1. Po uplynutí období, na které byla uzavřena Smlouva, na základě které Objednatel vytvořil Společnost, se tato Smlouva považuje za ukončenou. Objednatel je oprávněn na užívání již založené Společnosti uzavřít novou Smlouvu na jím zvolené období, k čemu bude Objednatel vyzván prostřednictvím svého Uživatelského rozhraní.

12.2. V případě, že dojde k ukončení Smlouvy dle odst. 12.1. VOP a Objednatel neuzavře na užívání předmětné Společnosti Smlouvu novou, bude daná Společnost a s tím spojená data vymazána po 90 dnech od ukončení období.

13. Ukončení smlouvy

13.1. Mimo případy uvedené v těchto VOP lze Smlouvu ukončit vzájemnou dohodou Smluvních stran.

14. Reference

14.1. Objednatel poskytuje Poskytovateli svolení k tomu, aby v rámci svých internetových stránek a sociálních sítí využil jméno a logo Objednatele pro přiměřenou propagaci Služby.

15. Změna VOP

15.1. Smluvní strany si sjednávají možnost přiměřené změny těchto VOP. Poskytovatel se zavazuje informovat Objednatele o změně VOP nejpozději 30 dní před nabytím účinnosti této změny prostřednictvím e-mailu. V případě, že Objednatel nebude se změnou souhlasit, je oprávněn nejpozději do 30 dní od doručení ohlášení o změně Smlouvu vypovědět.

16. Rozhodné právo a řešení sporů

16.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

16.2. Smluvní strany si pro případné spory sjednávají místně a věcně příslušný soud České republiky dle sídla Poskytovatele.

17. Salvátorská klauzule

17.1. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení Smlouvy, VOP nebo jiných dokumentů je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí Smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení Smlouvy, VOP či jiné dokumentace. 

17.2. Smluvní strany se v uvedených případech v odst. 17.1 VOP zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel Smlouvy, VOP či dotčeného dokumentu.

18. Závěrečná ustanovení

18.1. Pokud se kterákoli smluvní strana vzdá nároku z porušení jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nebude to znamenat nebo se vykládat jako vzdání se nároku z kteréhokoli jiného ustanovení Smlouvy, ani jako vzdání se nároku z jakéhokoli dalšího porušení daného ustanovení. Žádné prodloužení lhůty pro plnění kteréhokoli závazku či opatření podle Smlouvy nebude považováno za prodloužení lhůty pro příští plnění daného závazku nebo opatření, nebo jakéhokoli jiného závazku či opatření. Neuplatnění či prodleva při uplatnění jakéhokoli práva nebo jakékoli podmínky nebude předpokládat, že se jich oprávněná Smluvní strana vzdala. Žádné zřeknutí se jakéhokoli práva nebo podmínky nebude účinné, nebude-li písemné.

18.2. Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit svá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce Smluvních stran. 

18.3. Nedílnou součástí těchto VOP jsou následující přílohy:

        18.3.1. Podmínky zpracování osobních údajů

18.4. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 11. 2022.

Podmínky zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tento dokument je Přílohou VOP a upravuje právní vztahy, které se týkají zpracování osobních údajů v rámci Služby Contesaur (dále jen „Podmínky“).

1.2. Pojmy v těchto Podmínkách, které začínají na velké písmeno, mají stejný význam jako definice uvedené ve VOP, pokud není výslovně stanoveno jinak.

2. Definice

2.1. Dalším zpracovatelem se rozumí osoba uvedená v čl. 8 Podmínek. 

2.2. GDPR je myšleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.3. Podmínkami se rozumí tento dokument jako příloha VOP.

2.4. Správcem se rozumí Objednatel, a to i v případě, kdy je Objednatel sám zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem.

2.5. Zpracovatelem se rozumí Poskytovatel, a to i v případě, kdy je Objednatel zpracovatelem a Poskytovatel jeho dalším zpracovatelem.

3. Mlčenlivost

3.1. Zpracovatel se zavazuje dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech informacích spojených se zpracováním osobních údajů, a to v souladu s VOP.

4. Obecné parametry zpracování

4.1.Předmětem zpracování dle těchto Podmínek je uchování obsahu spolu s údaji o Uživatelích v rámci Služby Contesaur.

4.2. Doba trvání zpracování je stanovena na dobu trvání Smlouvy.

4.3. Účelem zpracování je zajištění funkcionality ukládání obsahu.

4.4. Mezi typy zpracovávaných osobních údajů patří identifikační údaje (např. jméno, příjmení), kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefon) a údaje o užívání Služby.

4.5. Kategoriemi subjektů údajů jsou zákazníci a zaměstnanci Správce.

5. Doložené pokyny správce

5.1. Zpracovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložitelných pokynů Správce, ukládaných Zpracovateli postupem uvedeným v tomto čl. 6 Podmínek.

5.2. Správce bude ukládat doložitelné pokyny následujícím způsobem:

        5.2.1. s přihlédnutím k tomu, že Služba je samoobslužná ze strany Správce, uděluje Správce Zpracovateli uzavřením Smlouvy pokyn ke zpracování osobních údajů prostřednictvím Služby;

        5.2.2. ostatní pokyny se Správce zavazuje ukládat Zpracovateli prostřednictvím e-mailu či Uživatelského rozhraní. 

5.3. Mimo doložitelné pokyny je Zpracovatel oprávněn osobní údaje zpracovávat pouze v případě, kdy mu takové zpracování ukládá zákon České republiky či právo Evropské unie, přičemž o takovém zpracování je povinen Zpracovatel Správce písemně informovat a pokud je to k přihlédnutím k povinnostem Zpracovatele možné, takové zpracování se Správcem projednat.

6. Přijetí bezpečnostních opatření

6.1. Zpracovatel se zavazuje přijmout taková technická a organizační opatření, aby nedošlo k porušení zásady integrity a důvěrnosti a aby předešel bezpečnostním incidentům.

6.2. Za účelem dodržení zásady důvěrnosti a integrity Zpracovatel implementoval následující opatření:

        6.2.1. zajištění neustálé důvěrnosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému, včetně provádění pravidelného zálohování; 

        6.2.2. provádění pravidelného testování bezpečnostních mechanismů a opatření, které mají na starosti monitoring a zabezpečení zpracování;

        6.2.3. používání šifrování včetně SSL certifikátu pro zajištění důvěrnosti komunikace mezi Správcem a systémem Zpracovatele

        6.2.4. zajištění bezpečnosti přístupů k databázím, včetně ochrana proti brute force útokům a sledování aktivit;

        6.2.5. další technická a organizační opatření, které odpovídají best practice.

7. Hlášení bezpečnostních incidentů

7.1. Zpracovatel se zavazuje monitorovat bezpečnost svěřených osobních údajů a vyvinout nezbytné úsilí k tomu, aby odhalil případné porušení zásady důvěrnosti a integrity, přičemž v případě zjištění bezpečnostního incidentu se zavazuje o tom informovat Správce.

7.2. Oznámení o bezpečnostním incidentu bude obsahovat informace nezbytné k tomu, aby Správce mohl přijmout odpovídající opatření ve vztahu k dozorovému orgánu a subjektům údajů.

7.3. Oznámení o bezpečnostním incidentu odešle Zpracovatel Správci bez zbytečného odkladu poté, co se o bezpečnostním incidentu dozví, nejpozději však do 36 hodin od zjištění bezpečnostního incidentu.

8. Zapojení dalšího zpracovatele

8.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Správce Zpracovateli obecný předchozí souhlas se zapojením Dalšího zpracovatele, a to za podmínky, že:

        8.1.1. Další zpracovatel poskytne Zpracovateli vhodné a dostatečné záruky dodržování pravidel ochrany osobních údajů v souladu s touto Smlouvou;

        8.1.2. Správce je oprávněn namítnout zapojení Dalšího zpracovatele postupem uvedeným v odst. Podmínek.

8.2. Zapojení Dalšího zpracovatele do zpracování bude probíhat následujícím způsobem:

        8.2.1. Zpracovatel zašle Správci e-mail s informací o uvažovaném zapojení Dalšího zpracovatele do zpracování, včetně uvedení identifikačních údajů Dalšího zpracovatele a důvodu jeho zapojení;

        8.2.2. Správce je oprávněn do 5 pracovních dní po doručení oznámení dle odst. 8.2.1 Podmínek svoje odůvodněné námitky, ve kterých uvede  vážné důvody nesouhlasu se zapojením Dalšího zpracovatele. Pro vyloučení pochybností platí, že prostý nesouhlas se nepovažuje za vážné důvody pro nezapojení Dalšího zpracovatele.

8.3. V případě, že Správce nezašle Zpracovateli svoje odůvodněné námitky dle odst.8.2.2 Podmínek, popřípadě pokud uplyne stanovená lhůta pro zaslání odůvodněných námitek, popřípadě pokud Zpracovatel vyhodnotí námitky jako neodůvodněné, je tímto okamžikem Zpracovatel oprávněn provést uvažovanou změnu.

8.4. V případě zapojení Dalšího zpracovatele se Zpracovatel zavazuje takové osoby zavázat takovými povinnostmi, která má Zpracovatel vůči Správci, a které jsou nejbližší významu jednotlivých práv a povinností uvedených v těchto Podmínkách.

8.5. Pro vyloučení pochybností platí, že Zpracovatel využívá jako dalšího zpracovatele společnost Hetzner Online GmbH, která zpracovateli poskytuje služby cloudového úložiště.

9. Nápomoc při výkonu práv

9.1. Zpracovatel se zavazuje být Správce nápomocem s vyřizováním žádostí o výkon práv subjektů údajů následujícím způsobem:

        9.1.1. v případě, že subjekt údajů uplatní po Správci právo na přístup, právo získat kopii zpracovávaných údajů, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost, právo odvolat souhlas, právo vznést námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, právo vznést námitku pro zpracování na základě oprávněného zájmu, může Správce vyhovět těmto žádostem bez další součinnosti Zpracovatele prostřednictvím funkcí, které jsou součástí Služby, a které toto umožňují;

        9.1.2. v případě, že subjekt údajů uplatní svůj nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení prostřednictvím odhlašovacího odkazu, je Zpracovatel povinen toto právo umožnit, přičemž v rámci Služby o tom provede jen záznam;

        9.1.3. v případě, že Zpracovatel obdrží jinou žádost o výkon práv, než která je uvedena v odst. 9.2.2 Podmínek, zavazuje se tuto žádost bez zbytečného odkladu předat Správci.

10. Nápomoc při zajišťování souladu

10.1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout součinnost Správci při plnění jeho povinností, a to prostřednictvím poskytování informací, které si Správce vyžádá. 

10.2. V případě, že bude pro splnění svých povinností Správce vyžadovat jinou nápomoc, než prostřednictvím sdělení informací technického rázu, zejména právní stanoviska, právní rady či informace, které nemá Zpracovatel k dispozici, zavazuje se Správce uhradit Zpracovateli vynaložené náklady spojené s žádostí Správce.

10.3. Správce se zavazuje zaslat Zpracovateli jeho žádost e-mailem na adresu určenou podle VOP a Podmínek, v níž uvede rozsah informací či podobu nápomoci, kterou od Zpracovatele vyžaduje. 

10.4. Zpracovatel se zavazuje do 15 dnů od doručení žádosti podle odst. 10.3 Podmínek zaslat Správci odpověď do kdy splní Správcovu žádost a v případě žádosti dle odst. 10.2 Podmínek předběžný výpočet nákladů. 

11. Postup po ukončení zpracování

11.1. Pakliže dojde k ukončení Smlouvy, zavazuje se Zpracovatel umožnit výmaz osobních údajů následujícím způsobem, a to v souladu s rozhodnutím Správce.

12. Poskytnutí informací a audit

12.1. Zpracovatel se zavazuje poskytnout Správci nezbytnou součinnost k tomu, aby doložil že splňuje všechny povinnosti dle GDPR a dle těchto Podmínek, to vše postupem uvedeným v tomto čl. 12 Podmínek.

12.2. Správce si před uzavřením Smlouvy ověřil že Zpracovatel splňuje všechny povinnosti dle GDPR a poskytuje k tomu dostatečné záruky.

12.3. Správce je oprávněn vyžadovat od Zpracovatele poskytnutí informací a provedení auditu podle následujících pravidel:

        12.3.1. Správce zašle Zpracovateli žádost na e-mail určený dle Smlouvy a VOP s uvedením rozsahu informací, které chce objasnit;

        12.3.2. Zpracovatel se zavazuje Správci zaslat vyžádané informace bez zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti dle odst. 12.3.1 Podmínek;

        12.3.3. V případě, že Správci nebudou postačovat informace poskytnuté dle odst. 12.3.2 Podmínek, zašle Zpracovateli informaci o tom, že požaduje u Zpracovatele provést audit a navrhne termín provedení auditu, který nebude v době kratší, než 15 dnů od doručení této žádosti;

        12.3.4. Zpracovatel po obdržení přípisu podle odst. 12.3.3 Podmínek potvrdí Správci termín auditu, popř. navrhne jiný termín, který nebude od navrženého termínu s odstupem delším než 10 pracovních dní;

        12.3.5. Správce provede audit u Zpracovatele v dohodnutém termínu, a to v souladu s odst. 12.4 Podmínek.

12.4. Správce je oprávněn provést audit vždy jednou za kalendářní rok, popř. pokaždé, když dojde k hrubému porušení povinností stanovených Zpracovateli GDPR nebo těchto Podmínek, popř. pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.

12.5. V rámci auditu bude správce v místě určeném Zpracovatelem ověřovat, zda Zpracovatel plní řádně svoje povinnosti dle GDPR a těchto Podmínek, přičemž Zpracovatel se zavazuje zajistit v daném termínu zajistit přítomnost jím pověřené osoby, která bude připravena předkládat Správci nezbytné doklady a informace. Zpracovatel není povinen zpřístupňovat databáze atd. pokud by tím mělo dojít k závazkům ohledně ochrany osobních údajů nebo důvěrných osob třetích osob.

12.6. Správce i Zpracovatel nesou náklady spojené s provedením auditu každý sám s výjimkou případů, kdy byl audit proveden na základě domnělého porušení povinností Zpracovatele, které se při auditu neprokážou, v takovém případě má Zpracovatel nárok na úhradu přiměřených nákladů.

12.7. Pro vyloučení pochybnosti může Správce pověřit provedením auditu i třetí osobu. Správce se zavazuje zaslat v přiměřeném předstihu kontaktní a identifikační údaje pověřené osoby a zaváže ji mlčenlivostí, jakou je sám vázán.

12.8. Pro vyloučení pochybností je Zpracovatel oprávněn odmítnout poskytnout součinnost dle tohoto článku 12 těchto Podmínek v případě, že se jedná o zjevně šikanózní či neodůvodněnou žádost.

13. Odměna zpracovatele

13.1. Pokud není v těchto Podmínkách či pokud nevyplývá z VOP jinak, nenáleží Smluvním stranám za plnění těchto Podmínek dodatečná odměna či náhrada nákladů.

14. Závěrečná ustanovení

14.1. Ustanovení těchto podmínek lze měnit stejným způsobem, jako by se měnily VOP.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory programu Technologická inkubace.

Copyright © 2023 Pretty Much Nomads